Referenta prawnego ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 38/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
referenta prawnego
ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 38/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących przekazania, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa, mienia Skarbu Państwa związanego z wykonywaniem przez jednostki zadań własnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających, wszczętych wskutek roszczeń zgłaszanych przez różne podmioty, w tym osoby fizyczne, co do prawidłowości wydanych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach załatwianych przez oddział.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze lub administracyjne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej lub pokrewnej,
 • umiejętność obsługi komputera (Word i Lex),

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
 • radzenie sobie ze stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 38/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 38/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07