Referenta prawnego ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 208/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

ds. kontroli wewnętrznej
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 208/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
• rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Dyrektora Generalnego lub przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Generalnego Urzędu,
• przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu działania Urzędu, w tym kontrolowanie wydziałów w zakresie przestrzegania procedur administracyjnych, realizacji aktów prawnych Wojewody i zadań wynikających z Programu Działania Urzędu,
• opracowywanie dokumentacji z kontroli, w tym projektów wystąpień pokontrolnych oraz kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
• planowanie działalności kontrolnej,
• kontrolowanie stosowania postanowień statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu a także instrukcji kancelaryjnej.

Wykształcenie:

  • wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej (w tym ustawy o administracji rządowej w województwie)
• znajomość Ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu etyki
• umiejętność interpretacji przepisów prawa
• umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi
• dobra organizacja pracy
• min. 1 rok doświadczenia w jednostkach administracji publicznej
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagania pożądane:
• umiejętność korzystania z elektronicznych baz aktów prawnych
• komunikatywność
• radzenie sobie ze stresem
• umiejętności analityczne
• systematyczność i samodzielność
• umiejętność obsługi urządzeń technicznych
• doświadczenie zawodowe w komórkach o charakterze kontrolnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 24-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 208/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 208/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 12.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07