Referenta prawnego do spraw kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 188/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

do spraw kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 188/08

Liczba lub wymiar etatu: 3

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie kontroli, zgodnie z obowiązującymi trybami oraz wytycznymi zawartymi w programach kontroli i poleceniami kierownictwa Wydziału w celu zbadania prawidłowości stosowania przepisów przez jednostki realizujące zadania powierzone w obszarze gospodarki nieruchomościami,
• sporządzanie protokołów kontroli w celu udokumentowania przebiegu i wyników czynności kontrolnych,
• sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli,
• analizowanie i przetwarzanie danych przekazywanych przez podmioty realizujące zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami,
• prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych przez drogi, łącznie z przygotowaniem stosownych decyzji administracyjnych

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy
o gospodarce nieruchomościami,
• znajomość ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
• znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,
• znajomość ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej,
• samodzielność, zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność poruszania się w często zmieniających się przepisach prawa,
• obsługa komputera (Word, Lex)
• doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej

Wymagania pożądane:
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• dobra organizacja pracy,
• asertywność i umiejętność przekonywania
• radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 24-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 188/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 188/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 14.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07