Referenta do spraw obsługi klienta w sprawach paszportowych i kartoteki paszportowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu- Delegatura w Lesznie nr ref. 203/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta

do spraw obsługi klienta w sprawach paszportowych i kartoteki paszportowej
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu- Delegatura w Lesznie nr ref. 203/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów paszportowych dla obywateli polskich,
• udzielanie odpowiedzi na pytania placówek dyplomatycznych oraz organów paszportowych w kraju dotyczących sytuacji osób ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego,
• sprawdzanie przyjętych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego oraz włączenie ich po wydaniu paszportu do kartoteki paszportowej

Wykształcenie:

  • średnie

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów w zakresie dokumentów paszportowych oraz KPA,
• umiejętność biegłej obsługi komputera,
• umiejętność skutecznej komunikacji,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• umiejętność pracy z klientem,
• umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:
• znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz dotyczących ochrony danych osobowych,
• praca w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 14-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 203/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 203/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 31.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07