Od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w delegaturze w Kaliszu nr ref. 35/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w delegaturze w Kaliszu nr ref. 35/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadanie określone w art.7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi skierowane do WSA,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów i aktualizacji wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wszelkich informacji i sprawozdań.

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe na kierunku geodezji i kartografii.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art.43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i katrograficzne, aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie.

Wymagania pożądane:

 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy terenowej,
 • biegła obsługa komputera,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 35/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 35/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07