Od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Kaliszu nr ref. 4/08

Biuletyn nr: 1/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego
ds. Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Kaliszu nr ref. 4/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadania określone w art.7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi skierowane do WSA,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów oaz aktualizacji wojewódzkich i powiatowych baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wszelkich informacji i sprawozdań.

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym lub wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagania pożądane: 

 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art.43 pkt 1 i 2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej do prowadzenie bazy krajowego systemu informacji o terenie,
 • doświadczenie zawodowe w pracy terenowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność oceny stanu faktycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • w przypadku posiadania uprawnień zawodowych, kopia dokumentu potwierdzającego posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art.43, pkt 1 i 2 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
11-01-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 4/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 4/08

Inne informacje: 
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod nr tel. 062 765 75 03.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07