Od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ds. kontroli powiatowych urzędów pracy w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 232/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

ds. kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
oraz ds. kontroli powiatowych urzędów pracy
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 232/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej
• przeprowadzanie kontroli w powiatowych urzędach pracy
• sporządzanie protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych
• sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli

Wykształcenie:

  • wyższe, pożądane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
• umiejętność redagowania pism
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
• umiejętność efektywnej komunikacji

Wymagania pożądane:
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 23-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 232/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 232/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 12.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07