Od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 212/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

ds. administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 212/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw odwoławczych z zakresu prawa budowlanego, w szczególności dotyczących zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
• sprawdzanie kopii rejestrów wniosków i decyzji pozwoleń na budowę przekazywanych przez starostów
• przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
• uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami
• współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu oraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego
• umiejętność interpretacji przepisów prawnych
• umiejętność rozwiązywania problemów
• efektywna komunikacja

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
• dobra organizacja pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 25-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 212/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 212/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 13.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07