Od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Programów i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej nr ref. 206/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego

w Oddziale Programów i Analiz
w Wydziale Polityki Społecznej nr ref. 206/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli w samorządach terytorialnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa
 • sporządzanie protokołów kontroli
 • sporządzanie wystąpień pokontrolnych i innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń pokontrolnych
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych

Wykształcenie:

 • wyższe pożądane: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub techniczne

Wymagania konieczne:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniach zdrowotnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office
 • dobra organizacja pracy

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na stanowisku pracy w kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 21-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 206/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 206/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 10.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07