Od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - Delegatura WUW w Koninie nr ref. 134/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora wojewódzkiego do starszego inspektora wojewódzkiego

ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - Delegatura WUW w Koninie nr ref. 134/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadania określone w art. 7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi skierowane do WSA,
• sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów i aktualizacji wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wszelkich informacji i sprawozdań.

Wykształcenie:

  • wyższe o kierunku geodezyjnym lub kartograficznym

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy,
• znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• znajomość Kodeksu Cywilnego,
• znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii,
• znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie,
• posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w pracy terenowej,
• komunikatywność,
• biegła obsługa komputera
• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 17-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 134/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 134/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-63) 243 01 55

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 04.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07