Od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 229/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

ds. kontroli
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 229/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 • sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadania określone w art. 7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy terenowej
 • biegła obsługa komputera
 • komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dokumenty należy przesyłać w terminie do:
15-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 229/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 229/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-61) 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07