Od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 148/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 148/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadania określone w art. 7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
• sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
• prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi skierowane do WSA
• sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów i aktualizacji wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wszelkich informacji i sprawozdań

Wykształcenie:

  • wyższe lub średnie o kierunku geodezyjnym i kartograficznym

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
• znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
• znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
• posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
• znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w pracy terenowej
• biegła obsługa komputera
• komunikatywność
• zdolność analitycznego myślenia
• umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 04-08-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 148/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 148/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-61) 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 22.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07