Od inspektora do starszego inpektora wojewódzkiego ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 225/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do starszego inpektora wojewódzkiego

ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 225/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, przygotowywanie odpowiedzi na skargi skierowane do WSA oraz sporządzanie sprawozdań i informacji
 • uzgadnianie projektów modernizacji dla prac geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji gruntów oraz wykonywania obowiązków inspektorów do spraw klasyfikacji gruntów na obszarze województwa

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w pracy w terenie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dokumenty należy przesyłać w terminie do:
15-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 225/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 225/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07