Od inspektora do inspektora wojewódzkiego do spraw obsługi współpracy krajowej i zagranicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 139/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do inspektora wojewódzkiego

do spraw obsługi współpracy krajowej i zagranicznej
w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 139/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przygotowywanie wizyt szefów misji dyplomatycznych oraz innych przedstawicieli obcych państw
• przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem uroczystości z udziałem Wojewody
• przygotowywanie i uczestnictwo w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Kolegium Doradczego Wojewody
• prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji poselskich i senatorskich, nadzór nad terminowością odpowiedzi na interpelacje i zapytania
• ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Wojewody i Gabinetu Wojewody, poprzez rejestrowanie jej w systemie elektronicznym obsługującym obieg korespondencji w urzędzie

Wykształcenie:

  • wyższe zawodowe, pożądane administracja lub politologia

Wymagania konieczne:
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
• znajomość i umiejętność stosowania zasad protokołu dyplomatycznego
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
• dobra znajomość programów komputerowych (MS Office)
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność, terminowość
• umiejętności redagowania pism i komunikatów

Wymagania pożądane:
• ukończony kurs z protokołu dyplomatycznego
• doświadczenie w przygotowaniu i organizowaniu wizyt oraz uroczystości oficjalnych
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość KPA
• umiejętność rozwiązywania problemów
• komunikatywność
• wysoki poziom kultury osobistej
• radzenie sobie ze stresem
• znajomość podstawowych zagadnień związanych z życiem społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (w przypadku posiadania certyfikatu językowego)

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 28-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 139/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 139/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 09.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07