Lekarz koordynator ratownictwa medycznego ds. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 51/13

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wojewoda Wielkopolski

poszukuje kandydatów na stanowisko:

lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
ds. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 51/13

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie całodobowych dyżurów w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w sposób i na zasadach określonych w instrukcji ustalonej przez dyrektora wydziału
 • nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych na obszarze województwa wielkopolskiego
 • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego spoza obszaru działania jednego dyspozytora medycznego
 • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy
 • informowanie Wojewody Wielkopolskiego o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej, działających na obszarze województwa wielkopolskiego, w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób
 • zbieranie aktualnych informacji od dyspozytorów medycznych o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego (w tym lotniczych zespołach ratownictwa medycznego)
 • udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu
 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę
 • budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
 • klatka schodowa o normatywnej ilości stopni z poręczami, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe; istnieje możliwość korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe medyczne lekarskie
 • doświadczenie: co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespole ratownictwa medycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu tj. posiadanie tytułu specjalisty lub ukończenie co najmniej drugiego roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej; dopuszczalne - posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty albo ukończenie co najmniej drugiego roku specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo: lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie MS Office i Open Office) i urządzeń techniki biurowej
 • umiejętność posługiwania się środkami łączności

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadaną specjalizację
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-12-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 51/13

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref.  51/13

Inne informacje:

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4000 zł (plus dodatek funkcyjny: 1600 zł).
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07