Kierownik oddziału do spraw Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 30/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik oddziału
do spraw Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 30/11

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie, planowanie, organizacja, koordynacja i nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • pełnienie funkcji pełnomocnika Wojewody ds. ratownictwa medycznego
 • kierowanie pracą oddziału w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu właściwego kierowania wywołań na numer alarmowy 999
 • kierowanie opracowywaniem i aktualizacją wojewódzkiego planu działania systemu PRM
 • kierowanie opracowywaniem planu finansowego funkcjonowania systemu PRM
 • współpraca z Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • możliwość wystąpień publicznych oraz reprezentowania urzędu na zewnątrz
 • liczne wyjazdy służbowe
 • praca w stresie (w czasie zdarzeń o znamionach kryzysu, zdarzeń masowych)
 • dyspozycyjność

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego
 • w budynku brak wind osobowych, klatka schodowa o szerokości 180 cm, korytarz biurowy o szerokości 240 cm
 • dojazd na parter oraz piętra I-III dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy poprzez łącznik z sąsiednim budynkiem
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80-100 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy w normie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dojazd możliwy poprzez łącznik z sąsiednim budynkiem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe medyczne lub z zakresu promocji zdrowia lub zarządzania w ochronie zdrowia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji lub jednostce ochrony zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • wiedza z zakresu ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania kryzysowego, administracji publicznej, organizacji i planowania
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów dotyczących Państwowego Ratownictwa Medycznego (ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych)
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym

wymagania dodatkowe

 • 1 rok stażu pracy w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
 • ukończony kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
03-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref 30/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 30/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07