Inspektora wojewódzkiego w Oddziale Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 173/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

w Oddziale Spraw Społecznych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 173/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej i nad placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonymi na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
• przeprowadzanie wizytacji domów pomocy społecznej oraz oględzin obiektów, kompletowanie i ocena dokumentów związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany typu domów, zmiany liczby miejsc, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w celu uregulowania sytuacji prawnej domów i placówek
• wspieranie merytoryczne pracowników domów pomocy społecznej i placówek w zakresie realizacji standardów oraz rozwiązywania problemów wynikających z bieżącej działalności
• współdziałanie z samorządem powiatowym, gminnym i zgromadzeniami zakonnymi oraz innymi podmiotami w zakresie wdrażania i utrzymania obowiązującego standardu w domach pomocy społecznej
• udzielanie informacji obywatelom oraz rozpatrywanie wniosków i próśb o interwencję w zakresie właściwości Oddziału

Wykształcenie:

  • wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach: politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

Wymagania konieczne:
• minimum pięcioletni staż pracy w pomocy społecznej
• specjalizacja z organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej
• znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

Wymagania pożądane:
• staż pracy w administracji publicznej
• znajomość zagadnień z zakresu nauk społecznych i edukacyjnych, w szczególności pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz gerontologii
• znajomość ustawy o służbie cywilnej
• samodzielność i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
• oświadczenie kandydata deklarujące ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 30-09-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 173/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 173/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 18.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07