Inspektora wojewódzkiego w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 150/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

w Oddziale Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 150/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
• prowadzenie kontroli realizacji zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu oraz przygotowywanie aneksów do niniejszego porozumienia
• ustalanie rzeczywistych czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego
• przygotowywanie opinii oraz propozycji aktów prawych do Ministerstwa Zdrowia

Wykształcenie:

  • wyższe

Wymagania konieczne:
• posiadanie kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu lub lekarza systemu (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
• znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych
• znajomość ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zarządzaniu kryzysowym

Wymagania pożądane:
• staż pracy w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
• umiejętność pracy w zespole
• komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 18-08-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 150/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 150/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 04.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07