Inspektora wojewódzkiego w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 215/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

w Oddziale Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 215/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• określanie liczby i rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego oraz rejonów przez nie obsługiwanych
• określanie liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych
• opracowywanie opisu struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
• koordynowanie funkcjonowania numeru alarmowego 999
• przyjmowanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wykształcenie:

  • wyższe

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym
• minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej

Wymagania pożądane:
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
• umiejętność pracy w zespole
• komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 02-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 215/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 20.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07