Inspektora wojewódzkiego ds. ostrzegania i alarmowania w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 210/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

ds. ostrzegania i alarmowania
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 210/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• nadzorowanie i kontrolowanie stanu urządzeń alarmowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i terminowości wykonywanych przeglądów, konserwacji i remontów w celu utrzymania w sprawności technicznej radiowego systemu włączania syren
• przygotowanie, organizacja i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa w celu zapewnienia obiegu informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności
• zapewnienie współdziałania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania z funkcjonującymi na terenie województwa elementami krajowego systemu wykrywania skażeń w celu wymiany informacji dotyczących zagrożeń
• nadzorowanie i kontrolowanie powiatowych elementów systemu wykrywania i alarmowania w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania systemu do działania
• opracowanie dokumentacji szkoleniowej oraz prowadzenie szkolenia i treningów w celu doskonalenia elementów organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w zakresie realizacji zadań
• planowanie środków finansowych niezbędnych do utrzymania i modernizacji technicznych środków alarmowania oraz nadzorowanie ich wydatkowania w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania radiowego systemu włączania syren

Wykształcenie:

  • wyższe

Wymagania konieczne:
• wiedza z zakresu eksploatacji systemów łączności radiowej
• znajomość technicznej obsługi urządzeń ostrzegania i alarmowania
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
• umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie MS Office i Open Office) i urządzeń techniki biurowej
• umiejętność posługiwania się środkami łączności
• posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
• min. 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze łączności

Wymagania pożądane:
• dobra organizacja pracy własnej
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
• obowiązkowość i rzetelność
• umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 25-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 210/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 210/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 13.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07