Inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru pedagogicznego nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 241/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

ds. nadzoru pedagogicznego nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 241/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• kontrola realizacji zadań w zakresie przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych
• przeprowadzanie wizytacji całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oględzin obiektów placówek, kompletowanie i ocena dokumentów związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
• nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela
• prowadzenie monitoringu oraz sprawozdawczości dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Ochrony Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
• sporządzanie rocznego raportu o przestrzeganiu standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz o działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w województwie
• organizowanie spotkań z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adpcyjno-opiekuńczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie celem wymiany doświadczeń
• opiniowanie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną dofinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• podejmowanie działań wynikających z realizowanych przez rząd programów dotyczących polityki prorodzinnej, problematyki opieki zastępczej

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub politologia o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Wymagania konieczne:
• co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do do informacji publicznej i ochronie danych osobowych
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, dobra znajomość zagadnień z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, znajomość problematyki patologii rodzinnych, doświadczenie w zakresie bezpośredniej pracy z dzieckiem
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• dobra organizacja pracy
• samodzielność i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 09-01-2009

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 241/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 241/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07