Inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 239/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

ds. nadzoru nad realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 239/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie kontroli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej
• nadzór nad realizacją świadczeń pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, przestrzeganiem KPA, zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami w celu prawidłowej realizacji zadań
• przeprowadzanie wizytacji domów pomocy społecznej oraz oględzin obiektów, kompletowanie i ocena dokumentów związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
• udzielanie informacji obywatelom z zakresu świadczeń pomocy społecznej oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
• opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia, zmian siedziby i zmiany liczby miejsc w placówkach funkcjonujących
• kontrolowanie domów pomocy społecznej w celu przestrzegania obowiązujących standardów usług oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonymi na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i statutowej
• podejmowanie działań wynikających z realizacji przez rząd programów dotyczących polityki społecznej
• opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje posłów i senatorów dotyczących pomocy społecznej

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

Wymagania konieczne:
• 5-letni staż pracy w pomocy społecznej
• specjalizacja z organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• dobra organizacja pracy
• samodzielność i komunikatywność

Wymagania pożądane:
• staż pracy w administracji publicznej
• znajomość zagadnień z zakresu nauk społecznych i edukacyjnych, w szczególności pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz gerontologii
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 09-01-2009

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 239/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 239/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07