Inspektora wojewódzkiego ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 237/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 237/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie wizytacji oraz kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych
• kontrolowanie jakości działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, realizacji ich zadań na rzecz rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach i rodzicach oczekujących na przysposobienie dziecka
• przeprowadzenie wizytacji oraz kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
• stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji
• kontrola jakości działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• współdziałanie z samorządem terytorialnym, zgromadzeniami zakonnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami w zakresie wdrażania i utrzymywania obowiązującego standardu w jednostkach pomocy społecznej oraz wysokiej jakości działań pozostałych nadzorowanych jednostek pomocy społecznej
• ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
• udzielanie informacji obywatelom z zakresu pomocy społecznej w celu rozwiązywania bieżących problemów

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub politologia o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Wymagania konieczne:
• 3-letni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
• specjalizacja z organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• dobra organizacja pracy
• samodzielność i komunikatywność

Wymagania pożądane:
• zatrudnienie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku adopcyjno-opiekuńczym
• doświadczenie w kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
• staż pracy w administracji publicznej
• znajomość zagadnień z zakresu nauk społecznych i edukacyjnych, w szczególności pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz gerontologii
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 09-01-2009

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 237/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 237/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07