Inspektora wojewódzkiego do spraw koordynacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ref. 184/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

do spraw koordynacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ref. 184/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• określanie liczby i rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego oraz rejonów przez nie obsługiwanych,
• określanie liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych,
• opracowywanie opisu struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• koordynowanie funkcjonowania numeru alarmowego 999,
• przyjmowanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wykształcenie:

  • wyższe

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Wymagania pożądane:
• minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 23-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 184/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 184/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 13.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07