Inspektora ds. ewidencji mandatów karnych w Wydziale Finansów i Budżetu - Delegatura WUW w Koninie nr ref. 211/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

ds. ewidencji mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu - Delegatura WUW w Koninie nr ref. 211/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• sprawdzanie prawidłowości danych osobowych ukaranego w Centralnym Banku Danych
• sprawdzanie poprawności danych ujętych na zestawieniu z rozliczenia wykorzystanych mandatów z danymi ujętymi na mandatach oraz dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej
• wprowadzanie do systemu informatycznego "Rozliczanie mandatów" danych wynikających z nałożonych mandatów karnych kredytowanych
• prowadzenie zbiorczych zestawień nałożonych mandatów karnych kredytowanych

Wykształcenie:

  • średnie - mile widzialne ekonomiczne lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• min. 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej
• znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zasad rachunkowości
• umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel)
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność organizowania pracy własnej
• radzenie sobie ze stresem

Wymagania pożądane:
• znajomość Kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeń dotyczących nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym
• znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
• komunikatywność
• doświadczenie w zakresie księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 25-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 211/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 211/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 13.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07