Inspektora do spraw postępowania mandatowego w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 172/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

do spraw postępowania mandatowego
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 172/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

• sprawdzanie prawidłowości i uzupełnianie danych osobowych zawartych w mandatach w oparciu o dane ewidencji PESEL
• przyjmowanie nałożonych mandatów kredytowanych od organów upoważnionych, dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej
• prowadzenie zbiorczych zestawień nałożonych mandatów karnych kredytowanych
• wydawanie bloczków mandatów karnych kredytowanych organom upoważnionym do prowadzenia postępowania mandatowego
• ewidencjonowanie sprzedanych i zwróconych niewykorzystanych bloczków mandatów karnych gotówkowych i anulowanych
• dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont

Wykształcenie:

  • średnie, preferowane ekonomiczne

Wymagania konieczne:

• znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeń dotyczących nakładania, uiszczania oraz ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym
• znajomość ustaw o administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz kodeksu etyki
• umiejętność obsługi komputera (Word i Excel)
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, w obszarze księgowości

Wymagania pożądane:

• przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
• komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 29-09-2008

pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 172/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 172/08

Inne informacje:

Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 17.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07