Audytora wewnętrznego w Oddziale Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 190/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

audytora wewnętrznego

w Oddziale Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 190/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
• niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli, oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności,
• analiza obszarów ryzyka w funkcjonowaniu jednostki,
• opracowanie programu audytu, ustalenie harmonogramu działania,
• realizowanie działań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa i standardach audytu wewnętrznego oraz metodyka pracy audytorskiej,
• sporządzanie sprawozdań o wynikach i ustaleniach przeprowadzonego zadania, a w szczególności przekazanie wniosków i rekomendacji,
• prowadzenie akt stałych i bieżących,
• wykonywanie czynności doradczych,
• przeprowadzanie czynności sprawdzających

Wykształcenie:

  • wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, prawa, administracji, zarządzania

Wymagania konieczne:
• potwierdzone kwalifikacje audytora wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych
• znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach, zamówieniach publicznych
• znajomość standardów audytu wewnętrznego
• znajomość standardów kontroli finansowej
• doświadczenie 2 lat pracy w audycie wewnętrznym lub w kontroli finansowej i 2 lata w administracji publicznej
• umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
• umiejętność stosowania prawa w praktyce
• umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
• umiejętność efektywnej komunikacji i negocjacji

Wymagania pożądane:
• znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
• wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej oraz rozliczania funduszy unijnych
• znajomość j. angielskiego
• asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia audytora wewnętrznego na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych art.58 /w tym także pozytywnie zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów/

Dokumenty należy składać w terminie do: 03-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 190/08
lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok.023 z podaniem w ofercie nr ref. 190/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (061) 8541618

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 21.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07