O wniesieniu odwołania do Ministra Środowiska, Jerzego Krotoskiego - pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

zawiadamiam strony postępowania

o wniesieniu odwołania do Ministra Środowiska, Pana Jerzego Krotoskiego-pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, na odmowną decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr SR.I-6.66191-2/06 z dnia 22.09.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Konin-Plewiska na odcinku pomiędzy dotychczas istniejącymi słupami nr 225-217 (z wyłączeniem słupów 225 i 217) oraz 213-207 (z wyłączeniem słupów 213 i 207) według istniejącej numeracji słupów stosowanej przez Inwestora oraz na budowie czterotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400kV+2x220kV Plewiska-Kromolice na odcinku pomiędzy planowanymi słupami 39-64 (z wyłączeniem stanowiska 39 i 64) z przebiegiem po dotychczasowej trasie istniejącej linii 220kV Konin-Plewiska, według nowej numeracji słupów.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28