Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem działań Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar (w szczególności obywateli polskich), a także pobudzenie aktywność w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Podstawą działania Zespołu jest Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z 29 kwietnia 2015 r. wydane w oparciu o:

 

 • art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) mówiący o tym, że do zadań wojewody należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi,
 • art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), który daje wojewodzie możliwość tworzenia zespołów doradczych.

Zespół został utworzony zgodnie z Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 2013 r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
 • Sądu Okręgowego w Poznaniu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
 • Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 • Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Współpraca Uczestników Zespołu obejmuje następujące obszary działań:
I. Działania prewencyjne
II. Wsparcie i ochrona ofiar
III. Ściganie przestępstwa handlu ludźmi
IV. Działania szkoleniowe
V. Badania dotyczące problematyki handlu ludźmi.

[Autorem logo Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, którego autorem jest Michał Witkowski]

 Sprawozdanie z działań Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Autor: Gabriela Zűlsdorff
Data utworzenia: 09.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.05.2019 - 09:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.04.2021 - 11:33