Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem działań Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar (w szczególności obywateli polskich), a także pobudzenie aktywność w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Podstawą działania Zespołu jest Zarządzenie nr 76/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wydane w oparciu o:

 • art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) mówiący o tym, że do zadań wojewody należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi,
 • art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), który daje wojewodzie możliwość tworzenia zespołów doradczych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Polityki Społecznej WUW,
 • Wydziału Spraw Cudzoziemców WUW,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
 • Sądu Okręgowego w Poznaniu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 • Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu,
 • Migrant Info Point.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022 – 2024 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Współpraca Uczestników Zespołu obejmuje następujące obszary działań:

 1. Działania prewencyjne
 2. Wsparcie i ochrona ofiar
 3. Ściganie przestępstwa handlu ludźmi
 4. Działania szkoleniowe
 5. Badania dotyczące problematyki handlu ludźmi

Autorem logo Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest Michał Witkowski.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.01.2024 - 11:43
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.05.2024 - 13:04