System IOWISZ

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

W dniu 27 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia [IOWISZ] – (Dz.U. z 2016 r., poz. 1539) oraz  uruchomiony został system IOWISZ.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1128) oraz dwa akty wykonawcze do ww. ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347 oraz poz. 1348). Zmiana przepisów spowodowała także zmianę wzoru formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

System teleinformatyczny IOWISZ stanowi podstawowy element  wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie jest  wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl, gdzie również dostępna jest Instrukcja użytkownika.

Składanie i opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia na obszarze województwa wielkopolskiego

Przedmiot wniosku

 1. Podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.) występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „organem wydającym opinię”, o wydanie opinii o celowości inwestycji:
  1. polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
   • nowego podmiotu leczniczego,
   • nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
  2.  innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 95d ust. 1 oraz ust. 1a–1e  ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.), której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

 Przepisów ust. 1-1c nie stosuje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa. Odpowiednio Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, rozstrzyga, czy inwestycja będzie realizowana na potrzeby określone w ust. 1d.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do: szpitalnego oddziału ratunkowego,  szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci oraz podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, będąca organem opiniodawczo-doradczym tego ministra. Do działań Komisji należy wydawanie opinii w przedmiocie oceny wniosku, o którym mowa w art. 95d ust. 1, dotyczącego inwestycji, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł, w zakresie dokonania oceny, w jakim stopniu dana inwestycja jest celowa

Określenie wartości inwestycji

Do określenia wartości inwestycji zalicza się wszystkie rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.).

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 2. Podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą,
 3. Podmiot zamierzający utworzyć podmiot leczniczy.

Zawartość wniosku i załączniki:

 1. Zasady dotyczące zawartości wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 określone zostały w art. 95e ust. 3 ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.).
 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 95e, ust. 4 następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” zostało zamieszczone na formularzu IOWISZ (wymaga zaznaczenia). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Wymagane załączniki:

 •  potwierdzenie wniesienia opłaty,
 •  oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej
 • w ust. 3 pkt 10 do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Opłata za wniosek o wydanie opinii:

 1. Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie. Zgodnie z art. 95e ust. 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.) złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie w wysokości 4000 zł."
 2. Opłata stanowi przychód Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym i jest wnoszona na rachunek Funduszu Medycznego. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.
 3. Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:
 4. Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003 (Bank Gospodarstwa Krajowego). W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowanego przez   system.

Sposób i miejsce składania wniosku oraz czas realizacji

 1. Wniosek o wydanie opinii, składa się do organu wydającego opinię (Wojewody Wielkopolskiego) za pośrednictwem Systemu IOWISZ
 2. Wnioski o wydanie opinii  są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.  W przypadku braków formalnych wniosku organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wojewoda wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.
 4. Zgodnie z art. 95ga ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.) pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

Procedura odwoławcza

 1. Podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej opinii. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
 2. W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.
 3. Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 95g ust. 2 pkt 8:
  1. został wniesiony po terminie;
  2. nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie
 4. Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 5. Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Autor: Karolina Małecka
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2021 - 13:14