System IOWISZ

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

System teleinformatyczny IOWISZ stanowi podstawowy element wniosku o wydanie Opinii o Celowości Inwestycji. Jednocześnie jest wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.).
Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl, gdzie również dostępna jest Instrukcja użytkownika.

Składanie i opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia na obszarze województwa wielkopolskiego

Przedmiot wniosku

Podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1, występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „organem wydającym opinię”, o wydanie Opinii o Celowości Inwestycji:

 1. polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
  • nowego podmiotu leczniczego,
  • nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 2. innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

         - której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do: szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci oraz podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.).

Określenie wartości inwestycji

Do określenia wartości inwestycji zalicza się wszystkie rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 2. Podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą,
 3. Podmiot zamierzający utworzyć podmiot leczniczy.

Zawartość wniosku i załączniki:

 1. Zasady dotyczące zawartości wniosku o wydanie Opinii o Celowości Inwestycji określone zostały w art. 95e ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wniosek zawiera:
  • oznaczenie organu wydającego opinię;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
  • wskazanie typu inwestycji;
  • opis inwestycji;
  • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji;
  • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  • datę sporządzenia wniosku;
  • podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.
 2. Wymagane załączniki:
  • potwierdzenie wniesienia opłaty,
  • oryginał lub kopia dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby składającej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.
 3. Wniosek o wydanie opinii składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zostało umieszczone w formularzu IOWISZ (wymaga zaznaczenia).
 4. Wniosek, składa się do organu wydającego opinię wyłącznie w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Aktualny kształt formularza wniosku IOWISZ, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., uniemożliwia złożenie wniosku dla inwestycji zakończonych bądź będących w trakcie realizacji. Wskazana aktualizacja została wprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2345).

Opłata za wniosek o wydanie opinii:

 1. Złożenie wniosku o wydanie Opinii o Celowości Inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł.
 2. Opłata stanowi przychód Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym i jest wnoszona na rachunek Funduszu Medycznego. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.
 3. Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)
W tytule wpłaty należy podać:
IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowanego przez system.

Sposób i miejsce składania wniosku oraz czas realizacji

 1. Wniosek o wydanie opinii, składa się do organu wydającego opinię (Wojewody Wielkopolskiego) za pośrednictwem Systemu IOWISZ
 2. Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. W przypadku braków formalnych wniosku organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wojewoda wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.
 4. Zgodnie z art. 95ga ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

Procedura odwoławcza

 1. Podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej opinii. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
 2. W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.
 3. Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o możliwości wniesienia protestu w przypadku opinii negatywnej:
  1. został wniesiony po terminie;
  2. nie spełnia wymagań określonych w art. 95i ust. 3 zdanie drugie
 4. Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 5. Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 16.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.01.2023 - 09:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.04.2023 - 13:32