Równe Traktowanie

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw równego traktowania

Data powołania: 28.09.2021
Wydział obsługujący: Wydział Polityki Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. zm.) 28 września 2021 r. Wojewoda Wielkopolski powołał Małgorzatę Musiał na stanowisko pełnomocnika do spraw równego traktowania.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania, oraz samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w zakresie spraw dotyczących zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
 2. koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych;
 3. promowanie i upowszechnianie zasady równego traktowania.

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania

 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • Inne akty szczegółowe, dotyczące  poszczególnych obszarów;
 •  Równe traktowanie - przepisy prawa w Polsce

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równe Traktowanie – zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 03.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2024 - 12:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 12:35