Równe Traktowanie

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

W dniu 10 marca 2016 roku na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równgo Traktowania na lata 2013 - 2016 z dnia 10 grudnia opracowanym przez pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, z dniem 10 marca 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał

Marię Krupecką
na Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu


Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania, oraz samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w zakresie spraw dotyczących zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
 2. koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych;
 3. promowanie i upowszechnianie zasady równego traktowania;
 4. reprezentowanie Wojewody Wielkopolskiego na uroczystościach, konferencjach i innych spotkaniach, których tematem są sprawy dotyczące przestrzegania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
 5. składanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rocznego sprawozdania z działalności

Podstawowe informacje

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • Inne akty szczegółowe, dotyczące  poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równe Traktowanie – zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 03.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 03.06.2020 - 10:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.03.2021 - 15:10