Wydział Zdrowia

Rejestry, ewidencje i archiwa, oprowadzone w Wydziale Zdrowia [zd]

Lp

Nazwa

rejestru / ewidencji / wykazu

Podstawa prawna prowadzenia

rejestru / ewidencji / wykazu

Sposoby i zasady udostępniania

danych z rejestru / ewidencji / wykazu

Komórka organizacyjna

Wydziału Zdrowia

1 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

art. 106 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160
z późn. zm.)

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest jawny. Administratorem technicznym rejestru jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Upoważnieni pracownicy organów rejestrowych  mają możliwość oceny merytorycznej wniosków składanych przez podmioty lecznicze, oraz ich zatwierdzania – skutkującego wpisem do księgi. Mechanizmy dostępne w RPWDL to m. in.: wpis zmian, wpis do rejestru, wykreślenie z rejestru, nadanie uprawnień do księgi.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Oddział Zdrowia [ZD-III]
2 Ewidencja Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (SOR/ MS ZRM/ ZRM)

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2017 r.,
poz. 2195 ze zm.)

Ewidencja Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne obejmuje informacje o Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego (w tym lotniczych ZRM) oraz ich Miejscach Stacjonowania na terenie RP.

System dostępny pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
3 Rejestr Jednostek Współpracujących
z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie RP, obejmuje jednostki zarejestrowane na wniosek oraz z mocy ustawy.
System dostępny pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
4 Ewidencja centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego (CU/CUD/JSRM

art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2017 r.,
poz. 2195 ze zm.)

Ewidencja obejmuje dane centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego działających na terenie RP.
System dostępny pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
5 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1845 z późn. zm.)

oraz

1) art.16p. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018, poz. 617 z późn. zm.)
2) art.30j. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)
3) art. 107i. ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne /Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm./
4) art. 15 ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty z dnia 24 lutego 2017 r. w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599)

W systemie przetwarzane są dane dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, innych zawodów medycznych  i dlatego dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności.
 

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Oddział Zdrowia [ZD-III]
6

Wykaz konsultantów wojewódzkich

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 z późn. zm.) Wykaz konsultantów dostępny jest w zakładce „Zdrowie-Konsultanci wojewódzcy” Wykaz konsultantów wojewódzkich - oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl Oddział Nadzoru [ZD-IV]
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 07.08.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.08.2017 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.10.2018 - 13:07