Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka - nabór 2024

Rozstrzygnięcie II etapu

W skali kraju, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do dofinansowania z rezerwy celowej zabezpieczonej na działania realizowane w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" wskazano 128 projektów.

Spośród 12 projektów zaproponowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wybranych zostało 6, które po podpisaniu stosownych porozumień otrzymają dotację.

 Lista projektów do dofinansowania

Rozstrzygnięcie I etapu

W tegorocznym naborze złożono 61 wniosków o dofinansowanie projektu, w tym 55 w celu nr 1 i 6 w celu nr 2.

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Komisja konkursowa do spraw "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" w województwie wielkopolskim, w trakcie obrad w dniu 12 marca 2024 r., wybrała 12 najwyżej ocenionych projektów (11 w celu nr 1 i 1 w celu nr 2).

Rekomendowane przez Wojewodę Wielkopolskiego projekty przesłano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia w etapie centralnym.

 Lista projektów rekomendowanych

/18.03.2024 r./

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” został ustanowiony Uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. (opis Programu zawiera załącznik do uchwały). Głównym celem Programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

W 2024 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 złotych, kwota ta zostanie rozdysponowana na realizację projektów w 2 celach szczegółowych:

 • Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.:
  • budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
  • doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
  • budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych
 • Cel szczegółowy nr 2: Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.:
  • działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

W etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych maksymalnie 12 projektów, które Wojewoda zarekomenduje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do dofinansowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu do realizacji w 2024 roku - najważniejsze informacje

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 2. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia Programu.
 3. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 100 000 zł.
 4. Udział własny powinien stanowić minimum 20 % kosztów realizacji zadania.
 5. Termin realizacji projektu należy zaplanować nie wcześniej niż w drugim półroczu bieżącego roku, tak aby wszelkie działania w ramach projektu były zrealizowane do 31 grudnia 2024 r.
 6. Podpisaną dokumentację zawierającą 2 papierowe egzemplarze wniosku oraz 1 płytę CDR (z plikami wniosku w formacie Word oraz PDF – skan podpisanego wniosku) należy złożyć wraz z pismem przewodnim w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, do 29 lutego 2024 r.
 7. Termin wymieniony w punkcie 6 jest terminem ostatecznym, wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

 Formularz wniosku o dofinansowanie

Przydatne materiały

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 29.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.01.2024 - 14:49
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 13.05.2024 - 11:30