Fundusz Solidarnościowy

"Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Generator dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego Wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

Program, ogłoszenie oraz wszystkie załączniki są dostępne na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl

 OW - tabela z wynikami

/14.02.2024 r./

Nabór wniosków w ramach programu resortowego MRiPS "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Generator dostępny pod adresem URL: https://bfs.mrips.gov.pl

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.
Program, ogłoszenie oraz wszystkie załączniki są dostępne na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-r...

 AOON 2024 - tabela z wynikami

/5.01.2024 r./

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" (edycja 2023)

11 października 2023 r. Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach ogłoszonego w 2023 r. naboru do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – edycja 2023 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 COM 2023 - Moduł 1. - wyniki kwotowe

/25.10.2023 r./

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2023 r.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.

Na realizację zadań w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy z Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 – 60 mln zł.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Generator dostępny pod adresem URL: https://bfs.mrips.gov.pl

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 1 lub 1a do Programu):

 • w zakresie Modułu I - w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 16 sierpnia 2023 r.
 • w zakresie Modułu II - w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. – nabór ciągły.

Więcej informacji: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1472,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-r...

/17 lipca 2023 r./


Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 OW 2023 - Tabela z wynikami

/26 stycznia 2023 r./

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 AOON 2023 - Tabela z wynikami

/26 stycznia 2023 r./


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

30 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu.

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):

 1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia  1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
 2. w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

Powołany przez Ministra Zespół do weryfikacji wniosków lub list rekomendowanych wniosków, weryfikuje wnioski lub listy rekomendowanych wniosków oraz przedkłada ministrowi listę zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia, a także proponowaną kwotą przyznania środków Funduszu Solidarnościowego, w terminie 45 dni od dnia wpływu do Ministra.

Więcej informacji pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-...

/4 lipca 2022 r./

5 grudnia 2022 r. na stornie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych została opublikowana lista zatwierdzonych wniosków złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2022 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo ‐mieszkalne", ogłoszonego w 2021 r., wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego.

 Wyniki kwotowe

/23.12.2022 r./

25 stycznia 2023 r. Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Wielkopolska_Lista-zatwierdzonych-wnioskow-COM-Moduł II-2019 r

/7.02.2023 r./


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

W dniu 30 grudnia br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:

 1. Program o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022,
 2. listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2022. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

Do udziału w Programie zgłosiło się 1129 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 507 752 078,00 zł.

 Tabela z wynikami AOON (201,61 KB)

27.01.2022 r.


Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

W dniu 30 grudnia br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:

 1. Program o zmianie programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
 2. listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2022. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 60 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

Do udziału w Programie zgłosiło się 958 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 150 445 228,41 zł.

 Tabela z wynikami OW (195,53 KB)

/27.01.2022 r./


Fundusz Solidarnościowy - nabór wniosków dla JST w ramach programów MRiPS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na realizację w 2022 roku programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji pod linkami:

/11.10/2021 r./


„Centra opiekuńczo-mieszkalne”- edycja 2021-2024

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”"- edycja 2021-2024

Gminy/powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody:

 • Moduł I – do 17 czerwca br.
 • Moduł II – do 30 września br.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-re...


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

Gmina/Powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 31 grudnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asy...

/11 grudnia 2020 r./

 Tabela z wynikami - program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" , opublikowano 19.04.2021 r. (205,16 KB)


Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

Gmina/Powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 31 grudnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opi...

/11 grudnia 2020 r./

 Tabela z wynikami - program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021, opublikowano 28.04.2021 r. (211,88 KB)


Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" – edycja 2020

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 29 kwietnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,981,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-u...

/17 marca 2020 r./


"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - wyniki

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ”  - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału w Programie zgłosiło się 15 gmin z województwa wielkopolskiego, łączna kwota dofinansowania wynosi 3 514 014,66 zł.

 Tabela z wynikami - program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"


Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020

Gmina/Powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 29 kwietnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem:
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-o...

/17 marca 2020 r./


"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - wyniki

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału w Programie zgłosiło się 29 gmin/powiatów z województwa wielkopolskiego, łączna kwota dofinansowania wynosi 2 996 853,17 zł.

 Tabela z wynikami - program "Opieka wytchnieniowa"


Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy nowy państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

Więcej >>>


W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie od 1 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-c....

 Wielkopolska lista zatwierdzonych wniosków COM Moduł II 2019 r. (116,52 KB)

/2 lipca 2019 r./


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 października 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932

/8 października 2019 r./

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 08.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.05.2019 - 09:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2024 - 11:14