MALUCH + 2017 - edycja specjalna Za życiem

/4 stycznia 2018 r./

 WZÓR - MALUCH plus 2017 edycja specjalna "Za życiem" - moduł 2 - UMOWA

***

Dnia 06 czerwca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

 1. Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.
 2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy.
 3. Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:
  1. Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
  2. Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
  3. Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).
 4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
 5. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
 6. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.
 7. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 8. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej  Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
  1. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
  2. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.

 1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.
 2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia o Konkursie, zgodnie z modułem.

Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 lub nadesłać listem z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch plus 2017 – edycja specjalna „Za życiem””.

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu ), wpisując w temacie odpowiednio:

 • Dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • Dla modułu 2: „Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • Dla modułu 3: „Oferta MALUCH plus 2017– edycja specjalna Za życiem – moduł 3 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

Do oferty należy dołączyć kalkulację wydatków oraz program inwestycji (dotyczy inwestycji budowlanej).

 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.
 Załącznik 1 - Oferta konkursowa „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem” moduł 1
 Załącznik 2 - Oferta konkursowa „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna Za życiem” moduł 2
 Załącznik 3 - Oferta konkursowa „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna Za życiem” moduł 3

Kolejne informacje związane z Programem, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

***

Działając na podstawie punktu 8.2.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” , w związku z punktem 8.2.2.1. i 7.2.11, ogłasza się wzór programu inwestycji oraz zobowiązuje się gminy ubiegające się o dotacje w ramach ogłoszonego Konkursu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” do złożenia kalkulacji wydatków przewidzianych do realizacji zadania, zgodnie z informacją o kosztach kwalifikowanych, na odpowiednich formularzach, których wzory udostępnia się w plikach na tej stronie internetowej, w terminie składania ofert konkursowych.

 Informacja o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji - MALUCH plus 2017 -edycja specjalna Za życiem
 Kalkulacja wydatków - modul 1.
 Kalkulacja wydatków - modul 2.
 Kalkulacja wydatków - modul 3.
 Program inwestycji MALUCH 2017 Za życiem

Informacje o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji (dla wszystkich modułów), które należy ująć we wspomnianej kalkulacji wydatków, zamieszcza się w pliku poniżej.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Monika Donke-Cieślewicz, Róża Domżał
Data utworzenia: 12.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 13:43