Kontrole zewnętrzne 2014

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu
 wystąpienie pokontrolne
Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. 15.01.2014 - 04.04.2014
2 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
wystąpienie pokontrolne
Kontrola kompleksowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 10.02.2014 - 12.02.2014
3 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
[informacja pokontrolna]
Audyt systemu zarządzania i kontroli WRPO - w  IPOC 02.04.2014 -
4 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 wystąpienie pokontrolne
Nadzór wojewody nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 26.04.2014 -
4.07.2014
5 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
wystąpienie pokontrolne
Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzania 04.09.2014 -28.11.2014
6 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 wystąpienie pokontrolne
Prawidłowość dostosowania jednostki do przepisów ustawy o języku migowymi i innych fomach komunikowania się 15.09.2014 -10.10.2014
7 Państwowa Inspekcja Pracy
wystąpienie pokontrolne
Prawo pracy 2.10.2014-
6.10.2013
8 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli WRPO 2007-2013
Audyt systemu zarządzania i kontroli WRPO - w  IPOC 8.10.2014-
16.12.2014
9 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 wystąpienie pokontrolne
Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce 22.10.2014-
19.12.2014
10 Główny Geodeta Kraju
wystąpienie pokontrolne
Działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 17.11.2014 -
Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 30.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.12.2015 - 14:52