Komunikaty

Komunikat

dla ratowników, którym upływa termin ważności zaświadczenia
o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej  pierwszej pomocy
 i uzyskaniu tytułu ratownika

Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności z dnia 17 maja 2020 r. informujemy, „że w myśl art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz.993 i 1590 oraz z 2020 poz. 374) może być osoba:

  1. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;
  3. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tym samym osoby spełniające ww. wymagania będą w dalszym ciągu udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy. Istotą przedmiotowego przepisu jest umożliwienie ratownikom udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu, pomimo utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, we wskazanym wyżej okresie”.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 21.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 21.05.2020 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2020 - 13:54