"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta - etap II" - FAMI II

Cel główny Projektu to poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2022

Wartość projektu: 6 791 658,15 PLN PLN

Wartość dofinansowania FAMI: 5 093 743,61 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 1 697 914,54 PLN

Osiągnięte rezultaty:

  • wyremontowana i zmodernizowana główna sala obsługi – Sala A w budynku zajmowanym przez Wydział Spraw Cudzoziemców,
  • udoskonalony system komunikacji z klientem poprzez utrzymanie profesjonalnej infolinii, rozbudowę strony internetowej wydziału, organizację spotkań informacyjnych dla cudzoziemców i pracodawców oraz wyposażenie sal obsługi w cyfrowe tablice informacyjne,
  • usprawniony proces obsługi klienta, poprzez rozwój aplikacji „Cudzoziemcy”, stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy na potrzeby pracowników, optymalizację procesów wewnętrznych,
  • stanowiska pracy wyposażone w niezbędny sprzęt informatyczny i meble,
  • podniesione kompetencje i kwalifikacje pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców poprzez szkolenia zewnętrzne, praktyczne warsztaty wewnętrzne i kursy językowe,
  • zwiększona pojemność archiwum spraw bieżących w sprawach OPT Poznaniu i delegaturach,
  • zapewnione bezpieczeństwo pracowników i klientów dzięki rozbudowie i modernizacji systemu wizyjnego.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

FAMI
Bezpieczna Przystań
Flaga Polski i godło
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 23.07.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.07.2021 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.02.2024 - 07:35