ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP
W korespondencji z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu (WUW) skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw bez wychodzenia z domu – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają Cię godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wniosku nie musisz podpisywać odręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany. Profil potwierdzisz w WUW.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /cya0y842lb/SkrytkaESP

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP lub platformie e-Urząd Wojewódzki (patrz niżej).
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku: 8:30 - 15:00
do Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w Holu Głównym budynku B
przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB
 2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF,
  2. XLS,
  3. CSV,
  4. TXT,
  5. GIF, TIF, BMP, JPG,
  6. PDF,
  7. ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Lista spraw do załatwienia poprzez platformę ePUAP:

Lp. Opis
1 Pismo ogólne do podmiotu publicznego
2 Składanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
3 Składanie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
4 Składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic
5 Składanie oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień
6 Składanie oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7 Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru
8 Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru
9 Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
10 Składanie wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
11 Opiniowanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
12 Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym
13 Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
14 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim
15 Prośba o udostępnienie informacji publicznej
16 Składanie wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
17 Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymek na terenie województwa
Autor: Przemysław Michalak
Data utworzenia: 12.06.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 17:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.04.2024 - 09:02