Paszport tymczasowy

Komu może zostać wydany paszport tymczasowy?

 1. Paszport tymczasowy, ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania, wydaje się na wniosek:
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
  • w nagłych przypadkach  na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • w nagłych przypadkach związanych z chorobą, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  • w nagłych przypadkach  związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • w nagłych przypadkach związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności;
  • w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową i koniecznością zapewnienia opieki osobom nieposiadającym zdolności do czynności prawnych lub posiadającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia;
  • osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na czas oczekiwania na odbiór paszportu;
  • osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.
 2. Organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek.
 3. Paszport tymczasowy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wydany osobie, która posiada paszport,
  • jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności, może zostać wydany z urzędu.

Jak mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

 1. Obowiązują standardowe procedury składana wniosku o paszport, przy czym w województwie wielkopolskim wniosek o paszport tymczasowy złożyć można w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz w Pile.
 2. Do wniosku o paszport tymczasowy poza dokumentami wymaganymi w procedurze składania wniosku o paszport należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie sytuacji uzasadniającej wydanie paszportu tymczasowego, tj. potwierdzające wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek, np. zaświadczenie z zagranicznej placówki ochrony zdrowia, zaświadczenie pracodawcy, akt zgonu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 3. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:17