Informacje podstawowe

 1. Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza.
 2. Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu. Obywatel polski może posiadać jeden ważny dokument paszportowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pozbawienie lub ograniczenie prawa do posiadania dokumentu paszportowego może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
 4. Paszporty i paszporty tymczasowe wydają wojewoda i konsul. Paszporty dyplomatyczne oraz paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydaje minister właściwy do spraw zagranicznych. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa, paszport i paszport tymczasowy może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 5. Dokumenty paszportowe mają formę książeczki, która składa się z okładki, ze stron przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe oraz stron przeznaczonych na zamieszczanie wiz i stempli kontroli granicznej oraz odpowiednio - strony przeznaczonej do personalizacji (paszporty, paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe), albo strony przeznaczonej na wklejenie naklejki personalizacyjnej (paszporty tymczasowe).
 6. Paszport, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy posiadają warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. Wiarygodność danych zamieszczonych w warstwie graficznej można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zamieszczonymi w warstwie elektronicznej. Paszport tymczasowy posiada wyłącznie warstwę graficzną.
 7. W warstwie graficznej na stronie personalizacyjnej dokumentów paszportowych  zamieszcza się:
  • dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL,  wizerunek twarzy, odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem odwzorowania własnoręcznego podpisu osoby, która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku;
  • dane dotyczące dokumentu: oznaczenie rodzaju dokumentu, oznaczenie kraju wydania, serię i numer dokumentu, datę wydania, datę ważności, nazwę organu wydającego.
 8. W warstwie elektronicznej paszportu osób, które ukończyły 12, rok życia, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego zamieszcza się:
  • dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, wizerunek twarzy, odciski palców lub informację o ich braku,
  • dane dotyczące dokumentu: oznaczenie rodzaju dokumentu, oznaczenie kraju wydania, serię i numer dokumentu, datę ważności.
 9. Odcisków palców nie zamieszcza się w warstwie elektronicznej paszportu biometrycznego wydawanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia lub od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 10. Paszport wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania, a osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, przez 5 lat od daty jego wydania.
 11. Paszport dyplomatyczny i paszport służbowy są ważne przez okres w nich wskazany, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty ich wydania.
 12. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania.
 13. Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe wydaje się bezpłatnie.
 14. Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.

Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:14