Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM

Jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Art. 15 i 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2053, ze zm.)

Art. 15 ust. 1  Jednostkami współpracującymi z systemem są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 2. jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 3. jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,
 4. jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
 5. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach  i na organizowanych terenach narciarskich,
 6. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
 7. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 8. jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa  w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, 
 9. podmioty niewymienione w pkt 1–8 oraz społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

 Art. 15 ust. 1a  Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3–7 i 9, mogą być jednostkami współpracującymi z systemem, pod warunkiem że:

 1. osiągają gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia  o zdarzeniu;
 2. dysponują ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1;
 3. dysponują środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.

Art. 15 ust. 3  Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wpis bez decyzji administracyjnej – z urzędu - obowiązkowy wpis do rejestru/ wprowadzanie zmian w rejestrze jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, prowadzonego przez Wojewodę    Wielkopolskiego–  dotyczy jednostek, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-2 i 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
W drodze decyzji administracyjnej wpis jednostki na jej wniosek do rejestru/ wprowadzanie zmian w rejestrze/ odmowa wpisu do rejestru/ wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego – dotyczy jednostek, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3–7 i 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Aktualny Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne znajduje się pod adresem:   https://rjwprm.ezdrowie.gov.pl/

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem  Państwowe Ratownictwo Medyczne

Procedura wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM):

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1720, ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

Wpis bez decyzji administracyjnej - tzw. "wpis z urzędu” - obowiązkowy wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego – dotyczy jednostek, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-2 i 8 ustawy z dnia września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Są to:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 2. jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego;
 3. jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Wpis do rejestru:

 1. Przed rozpoczęciem pracy w RJWPRM wymagane jest, aby użytkownik jednostki posiadał konto na platformie  Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia  oraz nadane przez administratora systemu Centrum e-Zdrowia (CeZ) właściwe dla tego konta uprawnienie.
 2. W tym celu użytkownik jednostki musi założyć osobiste (nie firmowe) konto za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).
  Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
  a następnie przekazać drogą oficjalną do administratora systemu Centrum E-Zdrowia wniosek o nadanie właściwych uprawnień w systemie z nazwą konta użytkownika reprezentującego jednostkę, tj.:
  1.  Dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG dla obsługi procesu wspieranego przez system wymagane jest posiadanie kont użytkowników w roli:
  2.  Organ nadzorujący - uprawniony do dodawania danych jednostek podległych, aktualizacji i zmiany danych jednostek wprowadzonych do rejestru (patrz adres: Instrukcja do wypełnienia wniosku  i  wniosek o nadanie uprawnień).W RJWPRM Komendanci Wojewódzcy, jako organ nadzorujący powinni przekazać do administratora systemu listę utworzonych dla przedstawicieli podległych sobie jednostek kont na platformie „ e-zdrowie ”, uzupełnioną o następujące informacje:
   • określenie rodzaju jednostki: PSP, OSP;
   • określenie instytucji zgłaszającej wniosek, np.: Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
   • określenie terenu, z którego jednostki będą zgłaszane przez dany organ nadzorujący, poprzez wskazanie konkretnego województwa albo całej Polski.
  3. Dla dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa dla obsługi procesu  wspieranego przez system wymagane jest posiadanie kont użytkowników w roli:
  4. Organ nadzorujący - uprawniony do dodawania danych jednostek podległych, aktualizacji i zmiany danych jednostek wprowadzonych do rejestru (patrz: Wniosek o nadanie uprawnień).
   W RJWPRM dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, jako organ nadzorujący powinien przekazać do administratora systemu listę utworzonych dla przedstawicieli podległych sobie jednostek kont w systemie, uzupełnioną o następujące informacje:
   • określenie rodzaju jednostki: Grupa ratownictwa morskiego (SAR),
   • określenie terenu, z którego jednostki będą zgłaszane poprzez wskazanie konkretnego województwa.

Instrukcja do wypełniania wniosków o nadanie uprawnień w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
oraz
Wniosek o nadanie uprawnień

dostępne  pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/rejestry-medyczne/rejestr-jednostek-...

Wszystkie instrukcje na konkretne poziomy uprawnień są dostępne pod ww. adresem.

Przebieg procesu rejestracji jednostek wpisywanych do RJWPRM „z urzędu”:

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych  do KSRG:

 1. Zarejestrowanie użytkownika jednostki na platformie Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia oraz nadane przez administratora systemu Centrum e-Zdrowia  właściwe dla tego konta uprawnienie pod adresem:     https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
 2. Przekazanie przez Komendy Wojewódzkie PSP lub Komendę Główną PSP drogą oficjalną do administratora systemu Centrum E-Zdrowia, wniosku o nadanie wskazanym we wniosku użytkownikom uprawnień „Organu Nadzorującego" w systemie w formie:
  • tradycyjnej papierowej - na kancelarię (pieczątka, podpis), adres: Centrum E-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;
  • elektronicznej ePUAP (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) na skrytkę podawczą  ePUAP CSIOZ:  /csiozgovpl/Skrytka ESP w adresacie należy wprowadzić: CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA;
  • elektronicznej e-mail - skan/wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym na adres: biuro@cez.gov.pl 
 3. Nadanie przez administratora systemu Ce-Z uprawnień „Organu nadzorującego” dla zgłoszonego użytkownika. Użytkownik zalogowany, posiadający rolę „Organu nadzorującego”, wprowadza dane podległej sobie jednostki do systemu z poziomu GUI lub z użyciem importu z pliku xml;
 4. Jednostki wprowadzone przez użytkowników w roli „Organ nadzorujący" automatycznie są wprowadzane do rejestru jednostek współpracujących z pominięciem etapów akceptacji i zatwierdzenia przez wojewodę. Zaleca się, aby we wniosku składanym do administratora systemu, Komendant Wojewódzki wyznaczył osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za wprowadzenie i aktualizację danych jednostek wpisywanych do systemu RJWPRM.

Przebieg procesu rejestracji jednostki współpracującej z systemem nadzorowanej przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa:

 1. Zarejestrowanie użytkownika jednostki na platformie „e-zdrowie” oraz nadane przez administratora systemu Centrum e-Zdrowia  właściwe dla tego konta uprawnienie pod adresem: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
 2. Przekazanie przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa drogą oficjalną do administratora systemu Centrum E-Zdrowia (Ce-Z) wniosku o nadanie wskazanym we wniosku użytkownikom uprawnień „Organu Nadzorującego” w systemie w formie:
  • tradycyjnej papierowej – na kancelarię (pieczątka, podpis), adres: Centrum E-Zdrowia,  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • elektronicznej ePUAP (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) na skrytkę podawczą ePUAP:    /csiozgovpl/SkrytkaESP w adresacie należy wprowadzić CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, elektronicznej e-mail - skan/wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym na adres: biuro@cez.gov.pl,
 3. Nadanie przez administratora systemu Ce-Z uprawnień „Organu nadzorującego” dla zgłoszonego użytkownika;
 4. Użytkownik zalogowany, posiadający rolę „Organu nadzorującego”, wprowadza dane podległej sobie jednostki do systemu z poziomu GUI lub z użyciem importu z pliku xml.
 5. Jednostki wprowadzone przez użytkowników w roli „Organ nadzorujący” automatycznie są wprowadzane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne z pominięciem etapów akceptacji i zatwierdzenia przez wojewodę.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o PRM, jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zatem podczas wpisywania do rejestru jednostek w sekcji „Rodzaj ratownictwa” obowiązkowo należy zaznaczyć pole „Kwalifikowana pierwsza pomoc” jeżeli nie zostało ono zaznaczone automatycznie przez system.

Link do instrukcji obsługi RJWPRM: https://ezdrowie.gov.pl/pobierz/instrukcja-organ-nadzorujacy

Wpis w drodze decyzji administracyjnej, wpis jednostki na jej wniosek, do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego – dotyczy jednostek, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3–7 i 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, są to:

 • jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej;
 • jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej;
 • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;
 • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Aby wpisać jednostkę na jej wniosek do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) należy:

 1. Zarejestrować użytkownika jednostki na platformie „ Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia" pod adresem: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
 2. Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail przychodzi hasło potrzebne do logowania.
 3. Wykonać poprawne zalogowanie się do systemu za pomocą Elektronicznej Platformy  Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Link do rejestracji nowego konta/zalogowania się na platformie jest dostępny pod adresem: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/  – uzyskanie automatycznie uprawnienia jako jednostka współpracująca do złożenia wniosku o wpis/aktualizację lub usunięcie z rejestru.
 4. Złożyć wniosek w elektronicznym systemie do obsługi rejestru (poprawnie złożony w systemie wniosek posiada automatycznie nadany numer wniosku): https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.p
  Na etapie wypełniania wniosku należy wybrać jedną z opcji złożenia wniosku, tzn. wniosek papierowy wysyłany pocztą tradycyjną, lub przez ePUAP.
 5. Złożony wniosek poprzez system informatyczny do właściwego urzędu wojewódzkiego wygenerować, wydrukować i podpisać przez osobę uprawnioną.
 6. Dokonać opłaty skarbowej (patrz: Opłaty – Zwolnienia od opłaty skarbowej).
 7. Do wydrukowanego wniosku załączyć dodatkowe wymagane dokumenty:
 •  wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podpisany przez osobę uprawnioną lub upoważniona;
 •  oświadczenie o spełnianiu warunków artykułu 17 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 •  wykaz wyposażenia;
 •  wykaz osób uprawnionych w jednostce (poniżej do pobrania),
 •   kopię decyzji wydaną przez MSWiA uprawniającą do wykonywania ratownictwa wodnego – dotyczy jednostek uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego,
 •  dokumenty potwierdzające uprawnienia ratownicze osób uprawnionych w jednostce, tj.: kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika potwierdzone za zgodność z oryginałem; kopie dyplomów uprawnień zawodowych ratownika medycznego/pielęgniarza/pielęgniarki/lekarza systemu potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • opis rozwiązań organizacyjno-technicznych zmierzających do zapewnienia gotowości operacyjnej w określonym ustawowo czasie (przedmiotowy opis powinien zawierać zasady obsługi wykazanego numeru telefonu kontaktowego, procedury mobilizacji jednostki oraz określać sposób dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia).
 • dokument, z którego wynika statutowy obowiązek niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - za zgodność z oryginałem ( statut, regulamin);
 • poświadczoną za zgodność kopie dokumentu lub pełnomocnictwa, z którego wynika prawo osoby do reprezentowania podmiotu,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z wcześniejszym wyborem wysłać :

 1. pocztą tradycyjną na adres:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Zdrowia
  Oddział Ratownictwa Medycznego
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

 2. poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ  na platformie ePUAP:  /cya0y842lb/wuweu Na platformie ePUAP dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
 3.    złożyć osobiście w biurze podawczym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, parter, hol budynku głównego,  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Link do instrukcji obsługi RJWPRM: https://ezdrowie.gov.pl/pobierz/instrukcja-jednostka-wnioskujaca/

OPŁATA SKARBOWA

Podstawa prawna wnoszenia opłat: Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.), część nr I poz. 53 załącznika do ww. ustawy.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł, powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.

W chwili składania wniosku o wpis do rejestru należy przedstawić dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię (może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wpisu w rejestrze jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne”.

Zwrot opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy:

 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
 • Od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 • Od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 1. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 2. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Podstawa prawna zwolnienia od opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy: zwalnia się od opłaty skarbowej:

 1. Jednostki budżetowe.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku  z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wpis zmian w rejestrze jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2053 z późn. zm.) jednostka współpracująca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych objętych rejestrem.

W przypadku konieczności dokonania zamian we wpisie w rejestrze przez:

 1. Jednostki wpisywane z urzędu do rejestru, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy – w tym celu należy:
 • W oknie głównym, na pasku menu wybrać opcję Jednostki w rejestrze – Akcje – Zmień.
 • Dokonać modyfikacji wygenerowanego wniosku o zmianę wpisu, znajdującego się w zakładce Wnioski robocze,  poprzez opcję Edytuj.
 • Wypełniony wniosek można zapisać klikając Zapisz – wysłanie wniosku w późniejszym czasie, lub klikając Wyślij –  wysłanie wniosku w danej chwili. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i kliknięciu Wyślij system informuje o prawidłowej zmianie danych jednostki.
 1. Jednostki wpisywane na jej wniosek do rejestru, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy – w tym celu należy:
  1. W zakładce Akcje wybrać opcję Zmień.
  2. Dokonać modyfikacji wygenerowanego wniosku zmianę wpisu, znajdującego się  w zakładce Wnioski robocze, poprzez opcję Edytuj.
  3. Po zakończeniu edycji danych wniosku można go zapisać, klikając Zapisz – wysłanie wniosku w późniejszym czasie, lub klikając Wyślij –  wysłanie wniosku w danej chwili.
   Proces zmiany danych w rejestrze przebiega analogicznie jak w przypadku wniosku o wpis do rejestru. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany przez wojewodę, dane  w rejestrze pozostają bez zmian.

Wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstawa prawna wykreślenia:

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2053 z późn. zm.) wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla z rejestru jednostkę współpracującą z systemem - jeżeli jednostka ta nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1a.

 1. Dla jednostek wpisywanych na jej wniosek o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3-7 i 9 ww. ustawy istnieje możliwość wygenerowania wniosku o wykreślenie jednostki z rejestru, w tym celu należy:
  • W oknie głównym, na pasku menu wybrać opcję Jednostki w rejestrze i wyszukać jednostkę dla której ma zostać wygenerowany wniosek o wykreślenie z rejestru.
  • Wybrać opcje Akcje – Usuń.
  • W zakładce Wnioski robocze kliknąć Edytuj.
  •  W wyświetlonym Wniosku o wykreślenie z rejestru wprowadzić informacje o powodzie wnioskowania o wykreślenie jednostki z rejestru.
   Proces obsługi wniosku o wykreślenie z rejestru przebiega analogicznie jak w przypadku wniosku o wpis do rejestru. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany przez wojewodę, dane w rejestrze pozostają bez zmian.
 2. Dla jednostek wpisywanych „z urzędu”, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-2 i 8 ww. ustawy istnieje możliwość usunięcia wpisu, w tym celu należy:
  • W oknie głównym na pasku menu nacisnąć Jednostki w rejestrze – Akcje – Usuń.
  • W zakładce Wnioski robocze kliknąć Edytuj.
  • W oknie z danymi jednostki uzupełnić Powód wykreślenie z rejestru.
  • Po zakończeniu pracy wniosek można zapisać, klikając Zapisz – wysłanie wniosku w późniejszym czasie, lub klikając Wyślij –  wysłanie wniosku w danej chwili.
   Po wysłaniu wniosku, jednostka przyjmuje status - Nieaktywna.

Odmowa wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstawa prawna odmowy wpisu do rejestru:

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2053 z późn. zm.) wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia jednostce współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3-7 i 9, wpisu do rejestru - jeżeli jednostka ta nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1a.

Załączniki:

Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 19.09.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.09.2022 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.09.2022 - 10:49