Zadania

Oddział Ratownictwa medycznego funkcjonujący w ramach Wydział Zdrowia realizuje zadania z zakresu działu administracji rządowej – zdrowie.

Do podstawowych zadań Oddziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2. Prowadzenie codziennego nadzoru nad funkcjonowaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 3. Opracowywanie projektu i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją oraz wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
 5. Nadzór nad pracą wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego w zakresie realizowanych zadań.
 6. Rozpoznawanie odwołań od decyzji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
 7. Ustalanie harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 8. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości w realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego
 9. Prowadzenie analizy funkcjonowania  systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na podstawie danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 10. Prowadzenie w postaci elektronicznej rejestrów jednostek systemu i jednostek współpracujących z systemem, w tym wpisywanie uprawnionych podmiotów do rejestru jednostek współpracujących z systemem w drodze decyzji administracyjnej oraz prowadzenie w postaci elektronicznej ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 11. Prowadzenie spraw związanych z umową użyczenia mobilnego gabinetu stomatologicznego.
 12. Prowadzenie analiz w zakresie liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych w dyspozytorni medycznej.
 13. Udzielanie zgody na użycie jednostek systemu do planowanych ćwiczeń zgrywających działania zespołów ratownictwa medycznego z innymi służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 14. Prowadzenie nadzoru pracy modułów GPS w zespołach ratownictwa medycznego oraz poprawności danych wprowadzanych do SWD PRM przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.
 15. Planowanie środków finansowych niezbędne do utrzymania  łączności radiowej systemu PRM.
 16. Współpraca z podmiotami leczniczymi, Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, konsultantami wojewódzkimi, w szczególności z konsultantem w dziedzinie medycyny ratunkowej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu oraz Dyspozytornią Medyczną DM15-01 Poznań.

Podstawa prawna:

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:37
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.06.2024 - 11:31