Dziennik nr 151 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 września 2006 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3610

nr XXXIV/238/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach

 
3611

nr XXX/198/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu targu

 
3612

nr XLII/295/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany nazwy części ul. Poligonowej oraz nadania nazw ulic w miejscowości Kościelna Wieś

 
3613

nr XLII/298/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie

 
3614

nr XLII/303/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3615

nr XXXVII/270/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/226/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3616

nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/227/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta i gminy Kobylin

 
3617

nr 222/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Opatówek

 
3618

nr 224/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów

 
3619

nr XXXIV/255/2006 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie

 
3620

nr XXXIV/256/2006 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Raszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3621

nr XXXI/173/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/169/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośniach

 
3622

nr XXXI/177/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za wjazd i składowanie odpadów na gminne składowisko w Cieszynie w przypadku nie korzystania z usług firmy wywozowej

 
3623

nr XXXIV/188/2006 Rady Gminy Perzów z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Perzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3624

nr XXXVIII/273/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 lipca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku

 
3625

nr 189/XXVII/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 4 oraz opisu granic okręgów wyborczych

 
3626

nr XLVII/191/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Godziesze Wielkie

 
3627

nr XLVII/192/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Godziesze Wielkie w okręgach wyborczych Nr 3 i Nr 10

 
3628

nr XLI/245/2006 Rady Gminy w Baranowie z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Gminy w Baranowie w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 4

 
3629

nr XLI/246/2006 Rady Gminy w Baranowie z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa

 
3630

nr XXIX/193/06 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3631

nr XXXI/208/2006 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 8 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną

 
3632

nr XLV/292/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
3633

nr XLV/294/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw dla dzieci usytuowanych na obszarze Gminy Kępno

 
3634

nr XLV/295/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska usytuowanego w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego

 
3635

nr XLIII/624/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Strzeleckiej

 
3636

nr XLIII/625/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Orzechowej

 
3637

nr XLIII/626/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Orzechowej

 
3638

nr XLIII/627/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego

 
3639

nr XLIII/628/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego

 
3640

nr XLIII/631/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia ulic w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych

 


SPRAWOZDANIA

 
3641

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2005

 
3642

zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2005 rok

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3643

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:58