Dziennik nr 143 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 23 lipca 2010 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2723.

nr XLVI/515/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w mieście Szamotuły oraz określenia granic ich obwodów.

 
2724.

nr XLVI/518/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLV/407/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin.

 
2725.

nr XLVI/519/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 
2726.

nr XLVI/520/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Lulinek.

 
2727.

nr XLVI/524/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2728.

nr LXXI/986/V/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Wewnętrznym tego Aresztu na terenie miasta Poznania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 
2729.

nr LXXI/987/V/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Poznania zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 
2730.

nr LXXI/988/V/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Poznania w sprawie zmian w podziale miasta Poznania na obwody głosowania.

 
2731.

nr XXVI/195/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Miedzichowo w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/98 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Miedzichowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w danych okręgach wybieranych w wyborach do rady gminy.

 
2732.

nr XXVI/196/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Miedzichowo w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/98 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia w Gminie Miedzichowo obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

 
2733.

nr XLVIII/452/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Suchy Las w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania

 
2734.

nr XL/417/10 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminie Miejskiej Kościan.

 
2735.

nr XL/418/10 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 
2736.

nr XL/419/10 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 
2737.

nr XL/420/10 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 
2738.

nr XL/421/10 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku

 
2739.

nr LXXII/1004/V/2010 z dnia 13 maja 2010 r. Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Towarowej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2740

nr XLIV/278/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: pozbawienia drogi powiatowej nr 2723P (Opalenica - Grodzisk Wlkp.) na odcinku od km 7 + 045 do km 9+710 (ul. Bukowska), tj. na długości 2665 mb w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej

 
2741

nr XLIV/279/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: pozbawienia ulicy powiatowej nr 3598P (ul. 3-go Maja) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej

 
2742

nr XXXIX/308/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Rawickiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawickiego.

 
2743

nr LII/239/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

 
2744

nr LII/241/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2745

nr 8/578/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/288/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 marca 2010 r.

 
2746

nr 8/581/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekająca nieważność uchwały Nr 345/XL/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.

 


POSTANOWIENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2747

nr 16/10 z dnia 14 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmian w podziale Gminy Blizanów na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 
2748

nr 17/10 z dnia 14 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmian w podziale Gminy Doruchów na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 
2749

nr 18/10 z dnia 14 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie wykonania przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu zadania dotyczącego podziału Gminy Perzów na obwody głosowania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2750

z dnia 12 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 14:11