Dziennik nr 132 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 sierpnia 2006 r.

Nr 132

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3216

nr 166/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego

 
3217

nr 167/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
3218

nr 168/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3219

nr XXIX/250/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
3220

nr XXIX/251/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania datacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych w na terenie gminy Zaniemyśl prze podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
3221

nr LIII/318/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Międzychód oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3222

nr LIII/323/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Międzychód dla przedszkoli niepublicznych

 
3223

nr XXXVI/309/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa

 
3224

nr LII/310/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/288/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2002 r. o utworzeniu granic i numerów okręgów oraz granic i numerów obwodów glosowania oraz o utworzeniu siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego

 
3225

nr XLI/302/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Nowy Tomyśl lub jej jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg we ich spłacaniu oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3226

nr XLI/305/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Glinno

 
3227

nr XLI/306/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania w Szpitalu w nowym Tomyślu, w wyborach do rady miejskiej w Nowym Tomyślu, Rady Powiatu Nowotomyskiego i Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

 
3228

nr LXII/446/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/526/02 z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Oborniki na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3229

nr LXII/447/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/537/02 z dnia 23.08.2002 r. zmieniającej uchwałę nr 488/98 Zarządu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3 września 1998 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 
3230

nr XXIX/239/06 rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opalenica

 
3231

nr XXIX/240/06 Rady miejskiej w Opalenicy z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Opalenica

 
3232

nr XLVI/452/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Leśnej I

 
3233

nr XXXVII/273/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3234

nr XXXVI/339/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kostrzyn z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
3235

nr XXXVI/340/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3236

nr XXXIX/222/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego upraw3nionych

 
3237

nr XL/227/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży

 
3238

nr XL/232/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży

 
3239

nr XLI/278/2006 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Czarnkowie

 
3240

nr XLI/280/2006 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

 
3241

nr XLI/290/2006 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
3242

nr XLVIII/243/2006 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kole

 
3243

nr XLVIII/245/2006 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

 
3244

nr XXXV/345/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/286/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3245

nr XXXV/351/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

 


POROZUMIENIE

 
3246

zawarte w dniu 4 lipca 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a gminą Ujście w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 


SPRAWOZDANIE

 
3247

zarządzenie nr 2/2006 Wójta Gminy Skulsk z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skulsk za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:43