Dziennik nr 127 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 sierpnia 2006 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3113

nr XLI/589/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/113/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zmienionej uchwałą nr XIV/180/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003 roku i uchwałą nr XXIII/322/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2004 roku

 
3114

nr XXXII/186/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaczory

 
3115

nr XXVIII/217/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu

 
3116

nr XXX/199/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie

 
3117

nr XXXIV/195/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze

 
3118

nr XLVII/214/2006 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu MGOPS w Odolanowie, przyjętego uchwałą nr XXII/100/2004 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie

 
3119

nr L/605/06 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/436/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nowych nazw ulic i rond w Pile

 
3120

nr L/606/06 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3121

nr III/19/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży

 
3122

nr 208/XXXI/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach

 
3123

nr XLII/326/06 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3124

nr XXVII/343/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

 
3125

nr XXVII/344/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2006 roku

 
3126

nr XXVII/354/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3127

nr XXXVII/302/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
3128

nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Połajewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3129

nr XXVIII/181/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Połajewo

 
3130

nr XXIX/183/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej i nadania regulaminu

 
3131

nr XLIII/269/2006 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

 
3132

nr XXXI/217/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie

 
3133

nr XXXI/218/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni - ośrodku wsparcia dla bezdomnych w Złotowie

 
3134

nr XXXI/227/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia parku w Złotowie i nadania mu nazwy

 
3135

nr XXXV/268/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3136

nr XXXV/271/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie konsultacji społecznych

 
3137

nr XL/216/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka

 
3138

nr XL/219/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3139

nr XL/220/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka

 
3140

nr XXVI/130/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3141

nr XXXVIII/19/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szydłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 


POROZUMIENIA

 
3142

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3143

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3144

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Szydłowo w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3145

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3146

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3147

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
3148

zawarte w dniu 4 lipca 2006 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 


SPRAWOZDANIE

 


sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchy Las za 2005 rok

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:50