Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej

Zgody wojewody wymaga tylko czasowe zaprzestanie działalności jednostek/komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. (art. 34  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

 1. Wnioskodawca powinien złożyć do wojewody z odpowiednim wyprzedzeniem:
  1. Wniosek o wydanie zgody na czasowe zaprzestanie działalności zawierający:
   1. określenie przyczyny zaprzestania działalności
   2. proponowany okres zaprzestania działalności
   3. zakres zaprzestania działalności
  2. Zgodę jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, w przypadku podmiotu podległego Ministrowi Obrony Narodowej.
  3. Zgodę rektora uczelni, w przypadk podmiotu utworzonego przez uczelnię medyczną.
  4. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej (Konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy ul. Libelta 16/20, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji – czasowe zaprzestanie działalności”.
 2. Wojewoda, przed wyrażeniem zgody, zasięga opinii dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Wydanie zgody lub jej odmowa następuje, w drodze decyzji administracyjnej,  w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodę wydaje się na okres nieprzekraczający 6-ciu miesięcy.
 4. Zgodnie z  art. 35  ww. ustawy, w przypadku czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych bez zachowania wyżej opisanego trybu wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego karę pieniężną w wysokości               do 3-krotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę.
 5. Przepis art. 34 ust. 8  ustawy o działalności leczniczej przewiduje również sytuacje, w których zaprzestanie działalności jest spowodowane:
  1. siłą wyższą (zdarzenie,  którego źródło znajduje się na zewnątrz działalności podmiotu leczniczego i którego nie można było przewidzieć, uniknąć, ani zwyczajnymi środkami przed nim się zabezpieczyć, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności). 
   Uwaga:  sytuacje, gdy występują trudności ze znalezieniem lekarzy do pracy, nastąpiła awaria aparatury medycznej czy wygaśnięcie umowy najmu nie mogą być traktowane jako siła wyższa.                                                                                                                                             
  2. wynika z decyzji podjętej na podstawie odrębnych przepisów - wydanej przez zewnętrzny względem podmiotu leczniczego organ administracji publicznej (np. organ sanitarny).
   Na mocy ww. artykułu kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany jest poinformować  wojewodę o czasowym całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności spowodowanym siłą wyższą, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących jej zaprzestanie.
 6. Wszelkie inne zmiany danych objętych rejestrem podmiot leczniczy powinien zgłaszać wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania (art.107, ust.1 ww. ustawy).
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 06.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2017 - 12:39