Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

W dniu 26 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), dotyczące m.in. wpisu do Centralnego Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (zwanego dalej Rejestrem) takich zawodów medycznych, jak:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Celem ustawy jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania wyżej wymienionych zawodów medycznych w tym ustawicznego rozwoju zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej osób je wykonujących.

Dietetycy wykonujący swój zawód w ramach kontraktu z NFZ, nie będą wpisywani do ww. rejestru.

Utworzony na mocy przepisów ustawy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Administratorem danych zawartych w rejestrze będzie minister właściwy do spraw zdrowia, a dane osób wykonujących zawody medyczne będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody – Wojewodę Mazowieckiego.

Rejestr będzie częściowo jawny, w zakresie danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, to jest:

 • numeru wpisu,
 • indywidualnego identyfikatora wpisu,
 • daty wpisu,
 • nazwy wykonywanego zawodu medycznego,
 • imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny,
 • nazwy i adresu miejsca wykonywania zawodu medycznego,
 • informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego,
 • informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • informacji o wznowieniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dacie utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny,
 • informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

Osoby mieszkające na terenie Województwa Wielkopolskiego będą mogły składać wnioski o wpis do Rejestru, do Wojewody Wielkopolskiego od 26 marca 2024 r.

Wnioski o wpis będzie można składać do Wojewody wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego aktualnie przez podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum e-Zdrowie.

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. będą spełniać warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Osoby wykonujące zawód medyczny będą mogły wykonywać swój zawód bez wpisu do rejestru tylko do 26 marca 2025 r.

Osoba ubiegająca się o wpis do Rejestru, obowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Opłatę należy wnieść na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, nr 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000, tytułem: „Opłata za wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego” wraz z podaniem nr wniosku.

Wpisu do rejestru będzie dokonywał właściwy wojewoda.

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

Autor: Drota Kicka
Data utworzenia: 13.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.03.2024 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.07.2024 - 10:03