Zarządzenie nr 106/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu